Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Petrem Valešem, se sídlem El. Krásnohorské 844, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64204235, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílná práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel").Pojem kupující spotřebitel je přesně vymezen § 52 odst.3 zákona e. 40/1964 Sb. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.e. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z."), z.e. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat řádne kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajištuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z. Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, muže zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištení marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona e. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

2. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • elektronickou poštou
 • osobně
 • telefonicky
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky tj.:
 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případe změny objednávky, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na strane prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavateůu zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové cene, je oprávněn prodávající odstoupit.

3. Dodací podmínky

Osobní odběr: u zboží, kdy je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat v dohodnutém termínu, je povinen toto prodávající kupujícímu sdělit spolu s novým termínem dodání. Zasílání přepravní službou - ER: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Objednané zboží, které je skladem, expedujeme druhý den po objednání. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Kupující je povinen bezprosředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíku, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleěe oznámit e-mailem na adresu psdnet@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdejší reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

4. Platební podmínky

 • Hotově při osobním odberu
 • Převodem na základě zálohové (proforma) faktury
 • dobírkou při doručení zboží
 • na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej)

5. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně príslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opořebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladu spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

6. Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lůute 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš úcet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spořrebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obe.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovnež může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, řri koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.

7. Zapůjčení zboží

V případě zájmu kupujícího může prodávající kupujícímu zapůjčit po dobu vyřízení reklamace nebo pozáruční opravy komponent, který je způsobilý nahradit funkci komponentu, který je předmětem reklamace nebo pozáruční opravy, a to na dobu vyřízení. Nemusí se jednat o komponent identický, rozhodující je ta skutečnost, zda předmětný komponent je způsobilý nahradit v přiměřené míře funkci komponentu, který je předmětem reklamace nebo pozáruční opravy. Na zapůjčení náhradního komponentu není nárok, zapůjčení závisí na vůli prodávajícího. Zapůjčit je možné pouze náhradní komponenty, nikoliv periferie, přenosná PC. Za zápůjčku náhradního zboží může být účtován poplatek. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace nebo pozáruční. Vrácení zapůjčeného zboží je možné pouze za předpokladu vrácení tohoto zboží nepoškozeného a funkčního, včetně nepoškozených obalu, CD medií a kabelu. V opačném případě může prodávající požadovat po kupujícím cenu, která byla aktuální na začátku záůpůjčky.

8. Reklamace a záruční podmínky

8a. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající fyzickou osobou Petrem Valešem, se sídlem El. Krásnohorské 844, 544 01 Dvůr Králové n.L., IČO: 64204235, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Pojem kupující spotřebitel je přesně vymezen § 52 odst.3 zákona e. 40/1964 Sb. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle zákona e. 40/1964 Sb a zákona e. 634/1992 Sb. v platném znění a souvisejícími právními predpisy. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u fyzické osoby Petra Valeše a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u fyzické osoby Petra Valeše je přiložen záruční nebo dodací list se sériovými čísly výrobku. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný záruční nebo dodací list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Pokud není zboží osoběe odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

8b. Podmínky záruky

Délka záruky je vyznačena na záručním nebo dodacím listu, či faktuře. Není-li záruční doba vyznačena, poskytuje fyzická osoba Petr Valeš na zboží záruku 24 měsíců pro spotřebitele. Záruční doba počíná bežet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny za zboží nové, končí záruka v den původního konce záruky. Při nákupu komponentu, které si kupující montuje nebo instaluje do svého PC sám, neodpovídá fyzická osoba Petr Valeš za jeho kompatibilitu s komponenty v PC již namontovanými nebo instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování. Vzhledem k tomu, že PC zařízení pracuje na 230V, je montáž komponentu oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá ( §5 vyhlášky 50/1978 Sb. v platném znění) Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:

 • Mechanickým poškozením, neodbornou instalací nebo zanedbáním údržby
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům daných výrobcem či prodejcem
 • Výpadkem elektrické sítě
 • Živly nebo jinou vyšší mocí
 • Počítačovými viry
 • Nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • Pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není odběratel schopen doložit legální zpusob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu
 • Při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware apod.
 • Neodbornou instalací

Reklamace tiskáren:

Tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze při používání originální cartridge, stanovených výrobcem. Pokud jsou používány neoriginální, tak nelze reklamaci uznat jako oprávněnou, protože je užívána v rozporu s dokumentací.

Reklamace monitoru:

Pokud je obrazovka monitoru poškozena nadměrným a nesprávným používáním (na stínítku je viditelný vypálený obrazec od dlouhodobého zobrazení neměnícího se obrazu) nelze na tuto závadu uplatnit záruku. Doporučujeme monitory dodávat při reklamaci v kompletním stavu a v obalu včetně výplní, aby nemohlo dojít k poškození během expedice do servisu.

Reklamace LCD panelu:

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionu subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.

Doživotní záruka:

Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím. Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje data adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

8c. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečne dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobku, durazně doporučujeme ihned prokazatelným způsobem kontaktovat fyzickou osobu Petra Valeše k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele reší § 616 o.z. V případě spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 mesícu ode dne prevzetí zboží považuje za rozpor existující již pri jejím prijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelne věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby rešit odstranitelnou vadu záruční opravou ci výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

8d. Reklamace zboží poškozeného dopravou

Kupující je oprávněn odmítnout prevzetí zboží od přepravce, které je zjevěe poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou doměenku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku dopravce vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 h) fyzické osobě Petru Valešovi, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboťt závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současne s oznámením o dodání poškozeného zboží.

8e. Vyřizování reklamace

Seznam výrobců, jejichž výrobky reklamuje kupující přímo v označeném servisu, je uveden v posledním odstavci. Spotřebitel může kontaktovat e-mailem nebo telefonicky autorizované servisní středisko, kde mu bude sdělen další postup, vč. dopravy, kterou v převážné většine objednává a hradí přímo autorizovaný servis. Kupující má právo ve smyslu § 625 o.z. uplatnit reklamaci těchto výrobků i přímo u prodávajícího. Kupující doručí reklamované zboží na adresu prodávajícího. V tomto případe hradí náklady s tím spojené sám kupující. Při odesílání opraveného či náhradního zboží náklady s tím spojené hradí kupující. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladu, kabelu, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit záruční list a dodací list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případe, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). V případě, že při posouzení reklamované vady shledá, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok dle § 598 o.z. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Vady odstranitelné

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li odstranění vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, ekonomicky úměrné povaze vyskytující se vady a celkové ceně zboží (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné), má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží za zboží jiné se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Výměna věci

Reklamace vad zboží, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující a prodávající dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po dodání náhradního zboží do skladu výzvě kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro vetší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Kupující spotřebitel má v případě výskytu většího množství odstranitelných vad právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

Vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vymeneného zboží bude kupující spotřebitel uplatnovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

8f. Pozáruční oprava

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tato zálohovat, nebot za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodávající neručí. Prodávající má nárok i na náhradu nákladu spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Ceny nákladu na opravu se řídí platným ceníkem služeb a připočítávají se případné náklady spojené s předáním zboží zákazníkovi prosřrednictvím přepravce. V případě provádění pozáruční opravy prosřrednictvím autorizovaného servisu výrobce se bude cena opravy řídit ceníkem tohoto servisu, kdy kupující získá tyto informace o nákladech na opravu na stránkách autorizovaných servisu výrobce, kde bude oprava prováděna, nebo na požádání přímo u prodávajícího.

8g. Mimozáruční oprava

Prodávající je oprávněn v rámci zachování dobrého jména společnosti bezplatně odstranit vadu na předmětu koupi i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatná oprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího.

8h. Skladné

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace až po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující nevyzvedne svou reklamaci do 7 měsícu po vyřízení, tak bude reklamované zboží ekologicky zlikvidováno.

9. Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je řri koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se zěenou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.6.2013 a v plném rozsahu ruší dřívejší obchodní podmínky.